Từ 3 năm nay Phòng khám 2 thuộc Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh và Viện Tim tồ chức Gala từ thiện hàng năm nhằm huy động vốn tối đa cho hoạt động tài trợ trẻ em nghèo mổ tim.Từ 3 năm nay, Phòng khám 2 thuộc Viện Thành Phố Chí Minh và Viện Tim tồ chức Gala từ thiện hàng năm nhằm huy động vốn tối đa cho hoạt động tài trợ trẻ em nghèo mổ tim.

 

 

Để biết thêm thông tin sau đây là một vài đoạn video của những Gala trước :

 

Gala 2013 :

Charity Gala 2013 from CMI Vietnam on Vimeo.

 

Gala 2012 :

Charity Gala 2012 : Highlights from CMI Vietnam on Vimeo.

 

Gala 2011 :

2011 - 5 Senses - CMI Charity Gala from CMI Vietnam on Vimeo.